วิชาคอมพิวเตอร์หลัก ป.6 ปีการศึกษา 2557

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี