พลังงานความร้อน (Thermal Energy)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การสร้างเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาในสาขาวิชาฟิสิกส์