พลังงานความร้อน (Thermal Energy)

คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาในสาขาวิชาฟิสิกส์