ปรัชญาจีน (Chinese Philosophy)

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาปรัชญาจีน (Chinese Philosophy) รหัสวิชา 437-211
จำนวนหน่วยกิต 3 (3-0-6)
ลักษณะวิชา วิชาบังคับ เอก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้สอน อ.ดร.อันธิฌา แสงชัย