ประวัติศาสตร์ ม.2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาประวัติศาสตร์ภูมิภาคเอเชีย