เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบนเนื่องจากภูมิคุ้มกัน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1. Powerpoint เนื้อหาที่มีหน้าบันทึกย่อ

2. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

3. เกณฑ์การให้คะแนนผลงานการเรียนรู้ (Authentic assessment criterias)