การพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบนเนื่องจากภูมิคุ้มกัน

คำอธิบายชั้นเรียน

1. Powerpoint เนื้อหาที่มีหน้าบันทึกย่อ

2. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

3. เกณฑ์การให้คะแนนผลงานการเรียนรู้ (Authentic assessment criterias)