เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4123705 การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 4123705 การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด
1 อุปกรณ์ต่างๆในเครื่องพีซี
2 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
3 การกำหนดค่า BIOS และการ Overclock
4 การจัดเตรียมฮาร์ดดิสก์
5 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
6 การติดตั้งไดรเวอร์ให้กับอุปกรณ์ต่างๆ
7 การติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็น
8 การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเครื่องพีซี
9 การดูแล บำรุงรักษา และปรับปรุงประสิทธิภาพ
10 การสำรองและกู้ข้อมูลด้วย Norton Ghost , Acronis 
11 การใช้แผ่นแผ่น Hiren boot
12 การทำแผ่นติดตั้ง OS แบบอัตโนมัติ
13 การจัดการฮาร์ดดิสก์ด้วย PartitionMagic 8.0
14 การสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสถานศึกษา
15 ออกบริการซ่อมบำรุงในสถานศึกษา