home4123705 การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์
personperson_add
4123705 การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
person
นาย อนุรักษ์ พรมโคตรค้า
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
4123705 การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1120

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 4123705 การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด
1 อุปกรณ์ต่างๆในเครื่องพีซี
2 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
3 การกำหนดค่า BIOS และการ Overclock
4 การจัดเตรียมฮาร์ดดิสก์
5 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
6 การติดตั้งไดรเวอร์ให้กับอุปกรณ์ต่างๆ
7 การติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็น
8 การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเครื่องพีซี
9 การดูแล บำรุงรักษา และปรับปรุงประสิทธิภาพ
10 การสำรองและกู้ข้อมูลด้วย Norton Ghost , Acronis 
11 การใช้แผ่นแผ่น Hiren boot
12 การทำแผ่นติดตั้ง OS แบบอัตโนมัติ
13 การจัดการฮาร์ดดิสก์ด้วย PartitionMagic 8.0
14 การสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสถานศึกษา
15 ออกบริการซ่อมบำรุงในสถานศึกษา
 

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)