home57-1 4914801 การเตรียมฝึกประสบการณ์อาชีพทางสาธารณสุขชุมชน (ภาคปกติ)
personperson_add
57-1 4914801 การเตรียมฝึกประสบการณ์อาชีพทางสาธารณสุขชุมชน (ภาคปกติ)

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
57-1 4914801 การเตรียมฝึกประสบการณ์อาชีพทางสาธารณสุขชุมชน (ภาคปกติ)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11210

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

4914801 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขชุมชน (ภาคปกติ)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)