home57-1 4942502 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (ภาคปกติ)
personperson_add
57-1 4942502 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (ภาคปกติ)

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
57-1 4942502 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (ภาคปกติ)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11211

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

57-1 4942502 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (ภาคปกติ)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)