homeจิตวิทยาในอิสลาม
person
จิตวิทยาในอิสลาม

ผู้สอน
ibm almustofa
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
จิตวิทยาในอิสลาม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11216

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นวิชาจิตวิทยา ทั้งจิตวิทยาทั่วไป จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการ ที่ยึดมั่นบนพื้นฐานคำสอนในศาสนาอิสลามที่วางอยู่บนหลักความเชื่อที่แท้จริง ศรัทธามั่นในบทบัญญัติในอัลกุรอานที่เป็นบทบัญญัติที่ได้จากผู้ทรงสร้างที่แท้จริง ไม่ใช่เป็นบทบัญญัติที่มาจากความรู้ลองผิดลองถูกของมนุษย์ มีการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมจากศาสดามุฮัมมัด โดยมีทฤษฎีและความรู้ที่มนุษย์สังเกตุได้เป็นตัวสื่อให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น มีทั้งที่สอดคล้อง มีทั้งที่คัดค้านหรือตรงกันข้ามและมีทั้งที่อยู่ในกรอบที่อิสลามอนุญาติให้เชื่อเช่นนั้นได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)