เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Sistem Analysis and Desing

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดเลื้อต้นเกี่ยวกับระบบงานธุรกิจ วงจรการวิเคราะห์ระบบงาน คุณสมบัติของนักวิเคราะหืระบบ จั้นตอนและวิธีการและความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ การศึกษาระบบงาน วิะีการรวบรวมข้มูล เพื่อการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบงาน การเรียน Data Flow Diagrams, System flow chart, ER-Diagram, Description Table, Description Tree และ Data Dictionaries ตลอดจนการเขียนและการนำเสนอ โครงร่างระบบงานทางธูรกิจ