Sistem Analysis and Desing

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดเลื้อต้นเกี่ยวกับระบบงานธุรกิจ วงจรการวิเคราะห์ระบบงาน คุณสมบัติของนักวิเคราะหืระบบ จั้นตอนและวิธีการและความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ การศึกษาระบบงาน วิะีการรวบรวมข้มูล เพื่อการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบงาน การเรียน Data Flow Diagrams, System flow chart, ER-Diagram, Description Table, Description Tree และ Data Dictionaries ตลอดจนการเขียนและการนำเสนอ โครงร่างระบบงานทางธูรกิจ