วิชาคอมพิวเตอร์หลัก ป.5 ปีการศึกษา 2557

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5