เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

CIS500

เกี่ยวกับชั้นเรียน

CIS 500 คอมพิวเตอร์สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา (Computer for Master Level Studies)2(1-2-3)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เน้นทักษะเกี่ยวกับการใช้การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมถึงการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและปฏิบัติงาน