homeCIS500
personperson_add
CIS500

ผู้สอน
นางสาว พวงรัตน์ จินพล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
CIS500

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11236

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

CIS 500 คอมพิวเตอร์สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา (Computer for Master Level Studies)2(1-2-3)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เน้นทักษะเกี่ยวกับการใช้การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมถึงการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและปฏิบัติงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)