CIS500

ผู้สอน
นางสาว พวงรัตน์ จินพล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
CIS500

หมายเลขของวิชา (Class ID)
11236

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

CIS 500 คอมพิวเตอร์สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา (Computer for Master Level Studies)2(1-2-3)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เน้นทักษะเกี่ยวกับการใช้การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมถึงการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและปฏิบัติงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)