ง 21201 คอมพิวเตอร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ง 21201 คอมพิวเตอร์ 1 (โปรแกรมสำนักงาน 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1