homeรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ
personperson_add
รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ

ผู้สอน
นาย ยงยุทธ พรมบุตร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11249

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ เป็นกระบวนการ วิธีการ ขั้นตอนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ ตามกระบวนการ การเตรียมความพร้อม การกำหนดความรู้ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดเก็บความรู้ การนำความรู้ไปใช้ การประเมินผลการจัดการความรู้ การสรุปและรายงานผลการจัดการความรู้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)