เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ เป็นกระบวนการ วิธีการ ขั้นตอนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ ตามกระบวนการ การเตรียมความพร้อม การกำหนดความรู้ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดเก็บความรู้ การนำความรู้ไปใช้ การประเมินผลการจัดการความรู้ การสรุปและรายงานผลการจัดการความรู้