homeรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ
person
รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ

ผู้สอน
นาย ยงยุทธ พรมบุตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ

หมายเลขของวิชา (Class ID)
11249

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ เป็นกระบวนการ วิธีการ ขั้นตอนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ ตามกระบวนการ การเตรียมความพร้อม การกำหนดความรู้ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดเก็บความรู้ การนำความรู้ไปใช้ การประเมินผลการจัดการความรู้ การสรุปและรายงานผลการจัดการความรู้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)