ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/8

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชั้น ม.ปลาย