ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/8

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชั้น ม.ปลาย