โครงการวิชาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้ ทักษะ และประสบการณ์

เพื่อวางแผนงานพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ ด้วยกระบวนการทดลอง

สำรวจประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ การเลือกหัวข้อ

โครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ

การดำเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์แปรผล

การสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน การนำเสนอผลงาน

การใช้สื่อโสตทัศน์ประกอบการนำเสนอผลงานโครงการ (ให้นักศึกษา

จัดทำโครงการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสม และดำเนิน

การให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด