homeโครงการวิชาชีพ
person
โครงการวิชาชีพ

ผู้สอน
นาย วัชรรักษ์ ประวัติพงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
โครงการวิชาชีพ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11254

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้ ทักษะ และประสบการณ์

เพื่อวางแผนงานพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ ด้วยกระบวนการทดลอง

สำรวจประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ การเลือกหัวข้อ

โครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ

การดำเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์แปรผล

การสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน การนำเสนอผลงาน

การใช้สื่อโสตทัศน์ประกอบการนำเสนอผลงานโครงการ (ให้นักศึกษา

จัดทำโครงการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสม และดำเนิน

การให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)