ผู้สอน
นาย วัชรรักษ์ ประวัติพงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

โครงการวิชาชีพ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11254

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้ ทักษะ และประสบการณ์

เพื่อวางแผนงานพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ ด้วยกระบวนการทดลอง

สำรวจประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ การเลือกหัวข้อ

โครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ

การดำเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์แปรผล

การสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน การนำเสนอผลงาน

การใช้สื่อโสตทัศน์ประกอบการนำเสนอผลงานโครงการ (ให้นักศึกษา

จัดทำโครงการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสม และดำเนิน

การให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด