homeโครงการวิชาชีพ
personperson_add
โครงการวิชาชีพ

ผู้สอน
นาย วัชรรักษ์ ประวัติพงษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โครงการวิชาชีพ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11254

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้ ทักษะ และประสบการณ์

เพื่อวางแผนงานพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ ด้วยกระบวนการทดลอง

สำรวจประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ การเลือกหัวข้อ

โครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ

การดำเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์แปรผล

การสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน การนำเสนอผลงาน

การใช้สื่อโสตทัศน์ประกอบการนำเสนอผลงานโครงการ (ให้นักศึกษา

จัดทำโครงการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสม และดำเนิน

การให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)