วิชาช่างคอมพิวเตอร์ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์แบบเบื้องต้น