ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 - 6

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 - ป.2  และสอนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ(คอมพิวเตอร์) ระดับชั้น ป.1-ป.6