home57-1 4943801 ชีวสถิติ (ภาคปกติ)
personperson_add
57-1 4943801 ชีวสถิติ (ภาคปกติ)

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 43 นาทีที่แล้ว

ชื่อวิชา
57-1 4943801 ชีวสถิติ (ภาคปกติ)

หมายเลขของวิชา (Class ID)
11261

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความหมายและความสำคัญของสถิติ ข้อมูล มาตราการวัด การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในการวิจัยด้วยสถิติบรรยายและสถิติทดสอบ ความหมายและความสำคัญของสถิติสาธารณสุข สิถติชีพและตารางชีพที่สำคัญในงานสาธารณสุข และการนำข้อมูลสถิติไปใช้ในงานสาธารณสุข


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)