เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

57-1 4943801 ชีวสถิติ (ภาคปกติ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมายและความสำคัญของสถิติ ข้อมูล มาตราการวัด การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในการวิจัยด้วยสถิติบรรยายและสถิติทดสอบ ความหมายและความสำคัญของสถิติสาธารณสุข สิถติชีพและตารางชีพที่สำคัญในงานสาธารณสุข และการนำข้อมูลสถิติไปใช้ในงานสาธารณสุข