เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

57-1 4914901 ปัญหาพิเศษสาธารณสุข (ภาคปกติ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาปัญหาในขอบเขตอาชีพสาธารณสุขตามความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนภายใต้การควบคุมและแนะนำของอาจารย์