home57-1 4914901 ปัญหาพิเศษสาธารณสุข (ภาคปกติ)
personperson_add
57-1 4914901 ปัญหาพิเศษสาธารณสุข (ภาคปกติ)

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
57-1 4914901 ปัญหาพิเศษสาธารณสุข (ภาคปกติ)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11262

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาปัญหาในขอบเขตอาชีพสาธารณสุขตามความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนภายใต้การควบคุมและแนะนำของอาจารย์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)