57-1 4914901 ปัญหาพิเศษสาธารณสุข (ภาคปกติ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาปัญหาในขอบเขตอาชีพสาธารณสุขตามความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนภายใต้การควบคุมและแนะนำของอาจารย์