homeเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1_เช้า(ปวส57)
person
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1_เช้า(ปวส57)

ผู้สอน
นาย เสกสรรค์ ปัญญาฐานะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1_เช้า(ปวส57)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11266

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนหลักการโปรแกรมเบื้องต้น ในรูปแบบของการติดต่อกับผู้ใช้งานแบบกราฟิก (Graphical User Interface- GUI) และออกแบบคำสั่งควบคุมโปรแกรมเพื่อการแสดงผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ Visual Basic เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมเบื้องต้นในลักษณะโปรแกรมเชิงวัตถุ และสามารถเขียนลำดับการทำงาน โดยใช้คำสั่งภาษา BASIC พื้นฐานเขียนโปรแกรม GUI รวมไปถึงอธิบายเครื่องมือช่วยเขียนโปรแกรม และปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic ให้ได้โปรแกรมระบบงานขนาดเล็กสำหรับงานธุรกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)