ม.4/20

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับชั้น ม.4  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย