homeม.4/20
person
ม.4/20

ผู้สอน
นาง พรทิพย์ ทานะมัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.4/20

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11268

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ใช้ในการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับชั้น ม.4  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)