ม.4/20

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับชั้น ม.4  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย