คุณธรรมจริยธรรม

คำอธิบายชั้นเรียน

ผู้ที่ได้รับการพิจารณาใ้ห้ได้รับโล่ห์และประกาศเกียรคุณด้านคุณธรรมและจริยธรรม