homeภ.๑๑๐๑ วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
person
ภ.๑๑๐๑ วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)

ผู้สอน
ศุภวรรณ สีแสงแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภ.๑๑๐๑ วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11270

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลักการและทักษะการใช้ภาษาไทยในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนการสรุปความการย่อความ การเขียนบันทึก การเขียนรายงานทางวิชาการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)