ภ.๑๑๐๑ วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการและทักษะการใช้ภาษาไทยในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนการสรุปความการย่อความ การเขียนบันทึก การเขียนรายงานทางวิชาการ