เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภ.๑๑๐๑ วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการและทักษะการใช้ภาษาไทยในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนการสรุปความการย่อความ การเขียนบันทึก การเขียนรายงานทางวิชาการ