พย. ๑๒๐๗ การสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ (Teaching and Counseling in Health)

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิด ทฤษฎีหลักการ เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพการสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ ฝึกการสอนและให้คำปรึกษา รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในการพยาบาลบุคคล ครอบครัว ชุมชน และกลุ่มคน