เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ส32101_สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 9_ภูมิศาสตร์ชั้น ม.5/2

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย การวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่ได้รับธิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ของไทย มาตรการปัองกันและแก้ไขปัญหาขององค์กรและการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ