homeส32101_สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 9_ภูมิศาสตร์ชั้น ม.5/2
personperson_add
ส32101_สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 9_ภูมิศาสตร์ชั้น ม.5/2

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ส32101_สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 9_ภูมิศาสตร์ชั้น ม.5/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11275

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย การวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่ได้รับธิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ของไทย มาตรการปัองกันและแก้ไขปัญหาขององค์กรและการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)