ปวช 1

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้ในเรื่องของอาเซียน 

นักเรียนต้องแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆของประเทศอาเซียน

นักเรียนต้องสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับเพื่อนบ้านได้

นักเรียนเข้าใจและตอบปัญหาในเรื่องของอาเซียนได้