เทคโนโลยีกับการพัฒนา section004

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีกับการพัฒนา section 004

นักศึกษาสาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์

เรียนวันจันทร์เวลา 8.30-11.30 น. ห้อง พ.413

สอบวันที่ 8/10/2557 เวลา 11.00-12.30 น.