4214209 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์และนักศึกษาที่สนใจทั่วไป