เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

method_of_teaching ศษ.221_2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาปีที่2และ3

จุดประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการสอน หลักการสอนคำสอน วิธีการสอนหลักการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม
  2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในหลักการทั่วไปในการสอนคริสตศาสนธรรม ของพระศาสนจักรคาทอลิก
  3. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสอน หลักการสอนคำสอน วิธีการสอน และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ มาสร้างเป็นแผนการสอนได้
  4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถทดลองสอนในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับศาสนา คุณธรรมและจริยธรรมได้