homemethod_of_teaching ศษ.221_2561
personperson_add
method_of_teaching ศษ.221_2561

ผู้สอน
person
ชวาลา เวชยันต์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
method_of_teaching ศษ.221_2561

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11298

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาปีที่2และ3

จุดประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการสอน หลักการสอนคำสอน วิธีการสอนหลักการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม
  2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในหลักการทั่วไปในการสอนคริสตศาสนธรรม ของพระศาสนจักรคาทอลิก
  3. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสอน หลักการสอนคำสอน วิธีการสอน และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ มาสร้างเป็นแผนการสอนได้
  4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถทดลองสอนในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับศาสนา คุณธรรมและจริยธรรมได้

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)