homemethod_of_teaching ศษ.221_2561
person
method_of_teaching ศษ.221_2561

ผู้สอน
ชวาลา เวชยันต์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
method_of_teaching ศษ.221_2561

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11298

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาปีที่2และ3

จุดประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการสอน หลักการสอนคำสอน วิธีการสอนหลักการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม
  2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในหลักการทั่วไปในการสอนคริสตศาสนธรรม ของพระศาสนจักรคาทอลิก
  3. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสอน หลักการสอนคำสอน วิธีการสอน และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ มาสร้างเป็นแผนการสอนได้
  4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถทดลองสอนในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับศาสนา คุณธรรมและจริยธรรมได้

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)