homeห้องเรียน 1 คน 1 ส่วนงาน มหาจุฬาฯ วังน้อย
person
ห้องเรียน 1 คน 1 ส่วนงาน มหาจุฬาฯ วังน้อย

ผู้สอน
Phramaha Samruay Chawdorn
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียน 1 คน 1 ส่วนงาน มหาจุฬาฯ วังน้อย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11303

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียน 1 คน 1 ส่วนงาน 

ติดต่อสอบถาม  สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

__________________________________

พระมหาสำรวย ภูริเมธี

นักวิชาการศึกษา

ส่วนการสอนและพัฒนาสถาบันภาษา

โทร : สำนักงาน 035-248098   มือถือ 0872376083

E-mail : pm_samruay_chawdorn@hotmail.com


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)