homeห้องเรียน 1 คน 1 ส่วนงาน มหาจุฬาฯ วังน้อย
personperson_add
ห้องเรียน 1 คน 1 ส่วนงาน มหาจุฬาฯ วังน้อย

ผู้สอน
Phramaha Samruay Chawdorn
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียน 1 คน 1 ส่วนงาน มหาจุฬาฯ วังน้อย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11303

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียน 1 คน 1 ส่วนงาน 

ติดต่อสอบถาม  สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

__________________________________

พระมหาสำรวย ภูริเมธี

นักวิชาการศึกษา

ส่วนการสอนและพัฒนาสถาบันภาษา

โทร : สำนักงาน 035-248098   มือถือ 0872376083

E-mail : [email protected]


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)