เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานดวยระบบการจัดเอกสารและกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต การประยุกตใชระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเพื่อวางแผนและพัฒนางาน