การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานดวยระบบการจัดเอกสารและกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต การประยุกตใชระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเพื่อวางแผนและพัฒนางาน