เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทักษะงานช่างในชีวิตประจำวัน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การนำศาสตร์และศิลป์ ตลอดทั้งประสบการณ์ในการทำงานช่าง หรือทักษะเชิงช่าง มาใช้เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือช่าง การดูแลบำรุงรักษา การดัดแปลงซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  ในชีวิตประจำวันย่อมทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านได้มากขึ้น ตลอดจนใช้เวลาที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ได้อีกด้วย