เทคโนโลยีกับการพัฒนา section028

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา 4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา section028 

เรียนวันอาทิตย์ เวลา 8.30-11.30 น. ห้อง 2053 

วันเวลาสอบ 05/10/2557 เวลา 11.00-12.30