เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีกับการพัฒนา section030

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชา 4000117 เทคโนโลยีการพัฒนา  section 030 

วันอาทิตย์ เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 2053

วันสอบ 05/10/2557 11.00-12.30 น.