เทคโนโลยีกับการพัฒนา section030

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา 4000117 เทคโนโลยีการพัฒนา  section 030 

วันอาทิตย์ เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 2053

วันสอบ 05/10/2557 11.00-12.30 น.