กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Nippichn Khantapthai

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6