กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6