homeการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา กต.561-562
person
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา กต.561-562

ผู้สอน
Mr Sarayute Thongmun
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา กต.561-562

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11325

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ แนวคิดการจัดส่วนผสมผลิตภัณฑ์

การออกแบบและบรรจุภัณฑ์ นโยบายตราสินค้า การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ วัฏจักรผลิตภัณฑ์ สาเหตุของผลิตภัณฑ์ล้มเหลวและวิธีการหลีกเลี่ยงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรื่องราว วัตถุประสงค์กำหนดราคา การใช้ราคาเป็นเครื่องมือสำหรับกลยุทธ์ทางการตลาด การเปลี่ยนแปลงราคาและการกำหนดราคา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)