homeการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา กต.561-562
personperson_add
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา กต.561-562

ผู้สอน
Mr Sarayute Thongmun
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา กต.561-562

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11325

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ แนวคิดการจัดส่วนผสมผลิตภัณฑ์

การออกแบบและบรรจุภัณฑ์ นโยบายตราสินค้า การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ วัฏจักรผลิตภัณฑ์ สาเหตุของผลิตภัณฑ์ล้มเหลวและวิธีการหลีกเลี่ยงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรื่องราว วัตถุประสงค์กำหนดราคา การใช้ราคาเป็นเครื่องมือสำหรับกลยุทธ์ทางการตลาด การเปลี่ยนแปลงราคาและการกำหนดราคา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)