การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา กต.561-562

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ แนวคิดการจัดส่วนผสมผลิตภัณฑ์

การออกแบบและบรรจุภัณฑ์ นโยบายตราสินค้า การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ วัฏจักรผลิตภัณฑ์ สาเหตุของผลิตภัณฑ์ล้มเหลวและวิธีการหลีกเลี่ยงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรื่องราว วัตถุประสงค์กำหนดราคา การใช้ราคาเป็นเครื่องมือสำหรับกลยุทธ์ทางการตลาด การเปลี่ยนแปลงราคาและการกำหนดราคา