วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการทดลองวิจัยในชั้นเรียนเพียง 1 คาบเท่านั้น