วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการทดลองวิจัยในชั้นเรียนเพียง 1 คาบเท่านั้น