homeวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ
personperson_add
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ

ผู้สอน
person
ธิดารัตน์ ทองเที่ยง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11334

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการทดลองวิจัยในชั้นเรียนเพียง 1 คาบเท่านั้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)