homeวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ
person
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ

ผู้สอน
ธิดารัตน์ ทองเที่ยง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11334

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นการทดลองวิจัยในชั้นเรียนเพียง 1 คาบเท่านั้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)