วรรณคดีวิเคราะห์และวิจารณ์

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้พื้นฐานการอ่านวรรณกรรม เพื่อการทำความเข้าใจตัวบทอย่างลึกซึ้ง