การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ งานช่าง งานบ้าน งานอาชีพ  ดอกไม้ ใบตอง