เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สังคม 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาพระพุทธศาสนาหลักธรรมที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของชาวโลกการเผยแผ่และความสำคัญต่อชาวโลก พุทธรูปปรางค์ต่างๆประวัติพุทธสาวก-สาวิกาสังฆคุณพระรัตนตรัยอริยสัจ 4พุทธสุภาษิตการบริหารจิตการปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรมวันสำคัญและการแสดงตนเป็นพุทธมามกะของศาสนิกชนที่ดีเรียนรู้กฎหมายคดีอาญาคดีแพ่งสิทธิมนุษยชนปัญหาทางสังคมการปกครองเผด็จการประชาธิปไตยและปัญหาอุปสรรค

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญการใช้เทคนิคการเขียนผังมโนทัศน์ฝึกอธิบายอภิปรายวิเคราะห์คุณค่าความสำคัญปฏิบัติตนเข้าร่วมพิธีกรรมได้อย่างถูกต้องและเสนอแนวคิดการปกครองของไทยในระบอบประชาธิปไตยนำเสนอข้อมูลหรือสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานร่วมกัน

เพื่อให้เกิดความตระหนักมีระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามหลักธรรมและเป็นศาสนิกชนที่ดีศรัทธายึดมั่นธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเกิดความรู้ความเข้าใจปฏิบัติตนตามกฎหมายยกย่องสถาบันทางสังคมสรุปข่าวสารทางการเมืองยึดมั่นศรัทธาและธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข