เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน
คำอธิบายรายวิชา

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง

ศึกษาวิเคราะห์ ธาตุและสารประกอบ การเปลี่ยนสถานะและการเกิดสารละลาย องค์ประกอบ สมบัติของธาตุและสารประกอบ สมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะและธาตุกัมมันตรังสี การแยกสารด้วยวิธีการกรอง การตกผลึก การสกัด การกลั้น และการโครมาโทกราฟี

การเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และพลังงานเมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่อปฏิกิริยาเคมี เขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาของสาร ผลอขอบงสารเคมี ปฏิกิริยาเคมีส่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ส่วนประกอบของโลก การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ดิน หิน แร่ ( ดินในท้องถิ่น ) เกลือสินเธาร์ น้ำบนพื้นโลกและน้ำใต้ดิน การหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระราบเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุที่หยุดนิ่ง

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชิตประจำวัน โครงวิทยาศาสตร์ ( บูรณาการ )

มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม