ผู้สอน
นางสาว วาทินี พรมวงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาภาษาไทย (ท21101)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11355

สถานศึกษา

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา


คำอธิบายชั้นเรียน

       อ่านในใจและอ่านออกเสียงตามทักษะกระบวนการอ่าน การอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง จับใจความสำคัญ แยกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น เข้าใจความหมายของคำ สำนวน โวหาร ใช้บริบทการอ่านและใช้แผนภาพความคิดสร้างความเข้าใจ ใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาทักษะการอ่าน แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ ท่องจำบทประพันธ์ที่มีคุณค่า เล่าเรื่อง ย่อเรื่อง ถ่ายทอดความรู้ ความคิดจากการอ่าน เลือกอ่านหนังสือจากแหล่งเรียนรู้ มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน

        เขียนเรียงความจากข้อเท็จจริง เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงข้อคิดเห็น เขียนจดหมายส่วนตัว เขียนบันทึก เขียนรายงาน กรอกรายการ เขียนเลขไทย จัดลำดับความคิดเป็นแผนที่ความคิด ใช้กระบวนการเขียนพัฒนาการเขียน เลือกใช้คำ เขียนสะกดคำ มีมารยาทการเขียนและนิสัยรักการเขียน ศึกษาค้นคว้า บันทึก รวบรวมข้อมูลนำไปใช้อ้างอิงในการเขียน

        ฝึกฟังและดูอย่างมีประสิทธิภาพ จับสำคัญใจความสำคัญ วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น สรุปความและจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู สังเกตน้ำเสียง กิริยาท่าทาง ถ้อยคำผู้พูด พูดแนะนำตนเอง พูดนำเสนอความรู้ ความคิด สนทนา รายงาน แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และประเมินเรื่องราวด้วยเหตุผล มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

        ศึกษาธรรมชาติภาษาไทย คำประสม คำซ้อน คำซ้ำ ชนิดของคำ ประโยคสามัญ แสดงความรู้ความเข้าใจ อธิบายและจำแนก ใช้ทักษะทางภาษาเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจ แต่งกาพย์และกลอน ร้อง เล่น เพลงพื้นบ้าน เพลงกล่อมเด็ก ระดับภาษาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ คำราชาศัพท์และคำสุภาพ ใช้พจนานุกรม ใช้ทักษะทางภาษาแสวงหาความรู้และระดมความคิด ใช้เทคโนโลยีสื่อสารพัฒนาความรู้ ใช้ภาษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ในการพูดและเขียนรายงาน ใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

         อ่านเรื่องสั้น บทความ สารคดี และอ่านกาพย์ กลอน โคลง พิจารณาคุณค่าของเรื่องที่อ่านโดยใช้หลักการพินิจวรรณกรรม