57-1 4914302 เวชศาสตร์ฟื้นฟูในงานสาธารณสุขชุมชน (ภาคปกติ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กลไกของสมรรถภาพของร่างกายและจิตใจ การฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายและจิตใจโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆและไม่ใช้อุปกรณ์