เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ประถมศึกษาปีที่1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นครูพิเศษสอนชั้นป.1 สอน4วิชา

1.วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ

2.วิชาสังคมศึกษา

3.วิชาสุขศึกษา

4.วิชาประวัติศาสตร์