ประถมศึกษาปีที่1

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นครูพิเศษสอนชั้นป.1 สอน4วิชา

1.วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ

2.วิชาสังคมศึกษา

3.วิชาสุขศึกษา

4.วิชาประวัติศาสตร์