homeการวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้น
personperson_add
การวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้น

ผู้สอน
person
อ.ดร อภิรัฐ ศิระวรกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11360

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)