homeการวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้น
person
การวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้น

ผู้สอน
อ.ดร อภิรัฐ ศิระวรกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้น

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11360

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สอนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)