เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ตารางการคำนวณ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ฃั้นเรียนนี้ จะศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมตารางการคำนวณ โดยใฃ้โปรแกรม Excel 2010