ตารางการคำนวณ

คำอธิบายชั้นเรียน

ฃั้นเรียนนี้ จะศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมตารางการคำนวณ โดยใฃ้โปรแกรม Excel 2010