มัธยมศึกษาปีที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ ง22101

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2