มัธยมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี