ปริญญาตรีปี 3 สาขาวิชาการประมง

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชากฏหมายเกษตร

สาขาวิชาการประมง ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3